Działka inwestycyjna – Węgorzewo

Harsz – linia brzegowa
26 czerwca 2018
Trygort – wydane pozwolenie budowlane, projekt
10 sierpnia 2018

700.000,00 

Węgorzewo – działka – 3555m – 197,00 zł/m2

Opis

W ofercie sprzedaży działka z dużym potencjałem inwestycyjnym. Działka o zróżnicowanym sąsiedztwie: zabudowa mieszkalna wielorodzinna, jednorodzinna, usługowa, sakralna. Strefę lokalizacji można określić jako okołocentralną, odległość do głównej arterii miasta ( ulica Zamkowa) wynosi około 200m, aktualnie dojazd możliwy od strony ulicy Teatralnej – stan nawierzchni średni, plan zagospodarowania przewiduje utworzenie dojazd od strony ulicy Sienkiewicza. Teren działki płaski, nieliczne zakrzaczenia, możliwe fragmenty starych fundamentów.

Działka objęta jest planem zagospodarowania przestrzennego – UCHWAŁA NR XVII/124/2011 RADY MIEJSKIEJ W WĘGORZEWIE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Węgorzewo – Śródmieście.

Działka opisana jest symbolem MU.38 – teren zabudowy mieszkaniowej i usługowej:
Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa i usługowa (usługi nieuciążliwe). Przeznaczenie uzupełniające: zabudowa garażowa, parkingi, zieleń urządzona.
Tereny elementarne znajdują się w granicach układu urbanistycznego wpisanego do wojewódzkiego rejestru zabytków, w stosunku do którego obowiązują zasady zawarte w §7 ust. 3 niniejszych ustaleń.
1) adaptuje się istniejącą zabudowę;
2) zasady i warunki podziału: adaptuje się istniejący podział geodezyjny, minimalna powierzchnia działki budowlanej – 2000 m2 ;
3) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu;
4) maksymalna wysokość zabudowy budynków mieszkalnych i usługowych – 4 kondygnacje nadziemne, w tym ostatnia jako poddasze użytkowe;
5) maksymalna wysokość zabudowy budynków garażowych – 1 kondygnacja nadziemna;
6) ustala się obowiązek stosowania dachów dwuspadowych lub wielospadowych, o symetrycznym kącie nachylenia głównych połaci zawartym w przedziale 35-50 stopni, krytych dachówką ceramiczną w odcieniach ceglastej czerwieni;
7) kolorystykę elewacji (w tym balkonów) należy realizować według projektu uwzględniającego wysoką jakość estetyczną;
8) maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,40;
9) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 25%;
10) dopuszczalny poziom hałasu w środowisku ustala się jak dla zabudowy mieszkaniowo-usługowej;
11) miejsca postojowe należy realizować w granicach własnych działki lub na terenie, do którego inwestor posiada tytuł prawny w ilości nie mniejszej niż 1,1 miejsca postojowego na 1 lokal mieszkalny plus 1 miejsce na 30 m2 powierzchni usług;
12) obsługę komunikacyjną terenu elementarnego MU.38 należy realizować z drogi publicznej oznaczonej symbolem KD.22;
13) obsługę komunikacyjną terenu elementarnego MU.39 należy realizować z drogi publicznej oznaczonej symbolem KD.20, KD.22 oraz KD.23.

Dodatkowe informacje
Cena

700000

Powierzchnia

3555 m2

Typ działki

pod zabudowę mieszkalno – usługową

Położenie

miasto

Media

prąd, woda,kanalizacja,gaz

Dojazd

droga asfaltowa

Okolica

zróżnicowana zabudowa