Działka Kal – Jezioro Mamry

Działka – Jeziorowskie, jezioro
22 sierpnia 2017

Kal, warmińsko-mazurskie

Opis

Nieruchomość składa się z 3 działek ewidencyjnych ( 36/4, 40/2, 42 )lecz jedynie największa działka o powierzchni 3,68 ha posiada dostęp do Jeziora Mamry.

Teren działek objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego „Półwysep Kal” uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Węgorzewie nr XIII/84/03 z dnia 06.08.2003 r. (Dz. Urz. Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 151, poz 1832 z dnia 24.09.2003r. Zgodnie z wyżej wymienionym planem zagospodarowania przestrzennego teren obejmujący działki gruntu oznaczone są:

Działka z bezpośrednim dostępem do jeziora – 13 UE, 14RP

14RP – Ustala się tereny istniejących upraw polowych z istniejącymi zadrzewieniami śródpolnymi.

„ 1. na terenach o symbolu 14 RP istnieje możliwość zalesiania gruntów rolnych gatunkami rodzimymi, bez potrzeby wprowadzania zmian do planu, z wyłączeniem terenów o wybitnych

Wartościach torficznych, które należy pozostawić w stanie naturalnym,

2. dopuszcza się realizację zabudowy zagrodowej – siedlisk rolniczych poza strefą ochronną jezior i na terenach rolnych o powierzchni nie mniejszej niż 4ha użytków rolnych”.

13 UE – „3. Ustala się teren istniejącego użytku ekologicznego, obejmujący zachodni brzeg półwyspu Kal, od miejsca wypływu rzeki Węgorapy z jeziorem Mamry do przesmyku pomiędzy jeziorem Mamry i jeziorem Święcajty, z wyłączeniem działek 4/3 i 4/10 Obrębu Kal, według przebiegu granic działek z 1991r. – oznaczony odpowiednim symbolem na rysunku planu, (Rozporządzenie Nr 27/93 Wojewody Suwalskiego z dnia 26 kwietnia 1993r. oraz Rozporządzenie nr 60/94 z dnia 6 czerwca 1994r.- Dz. U. woj. Suwalskiego Nr 20, poz. 159). Przedmiotem ochrony są trzcinowiska wzdłuż brzegu i pas 150m gruntu od linii brzegowej z zaroślami łozowymi w głębi lądu.

Miejsce gniazdowania i lęgu wielu gatunków ptaków, m.in. żurawia oraz tarliska wielu gatunków ryb.”

Łącznie obszar nieruchomości przekracza 4 ha, a więc zgodnie z obowiązującym planem istnieje możliwość realizacji zabudowy zagrodowej.

Dodatkowe informacje
Typ działki

rolna

Położenie

wieś

Media

prąd, woda, kanalizacja

Dojazd

utwardzony

Okolica

jezioro

Powierzchnia

5,8272 ha

Data dodania

22 Sie 2017 o godz. 17:55