Kal- działka

Węgorzewo – 2 pokoje
21 czerwca 2022
Dom mieszkalny – Węgorzewo
31 lipca 2022

259.000,00 

Kal – działka

Opis

W ofercie sprzedaży nieruchomość niezabudowana o powierzchni 0,1619 ha. Działka położona jest w obrębie geodezyjnym Kal, poza zwartą zabudową wsi. W niedalekiej odległości w trakcie realizacji kompleks apartamentowy. Dojazd – droga asfaltowa. Niewielka odległość od brzegów Jeziora Święcajty – około 380 m w linii prostej), będącego częścią Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Działka płaska bez utrudnień w zabudowie, w bezpośrednim sąsiedztwie energia elektryczna, wodociąg, przy granicy działki będzie przebiegać sieć kanalizacyjna ( inwestycja prawdopodobnie w tym roku).
Działka objęta obowiązującym planem zagospodarowania – „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Półwyspu Kal, Gmina Węgorzewo, Uchwała XVIII/148/2016 z dnia 2016-02-24”. Zgodnie z zapisami planu działka oznaczona jest symbolem ML.01 – tereny zabudowy rekreacji indywidualnej.

Poniżej fragment planu:
Tereny zabudowy rekreacji indywidualnej.
Przeznaczenie podstawowe: zabudowa rekreacji indywidualnej.
Przeznaczenie uzupełniające: budynek gospodarczo-garażowy, infrastruktura techniczna, zieleń,
mała architektura.
1) zabudowę należy realizować jako wolnostojącą w ilości nie większej niż jeden budynek rekreacji indywidualne na jednej działce budowlanej oraz jeden budynek gospodarczo-garażowy;
2) zasady i warunki podziału: minimalna powierzchnia działki budowlanej – 1500 m2;
3) linie zabudowy nieprzekraczalne – zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu;
4) poziom posadowienia parteru budynków: nie wyżej niż 0,5 m w odniesieniu do najwyższego punktu istniejącego terenu mierzonego po obrysie budynku;
5) maksymalna wysokość zabudowy mierzona od poziomu parteru: dla budynku rekreacji indywidualnej – dwie kondygnacje nadziemne, jednak nie więcej niż 9,0 m, dla budynku
gospodarczo-garażowego – nie więcej niż 6,0 m;
6) geometria dachów: dachy dwuspadowe o symetrycznym nachyleniu połaci zawartym w przedziale od 40 do 45 stopni, dopuszcza się stosowanie lukarn i okien połaciowych;
7) kolorystyka dachu: odcienie czerwieni;
8) minimalna intensywność zabudowy – 0,05;
9) maksymalna intensywność zabudowy – 0,30;
10) obowiązuje zachowanie nie mniej niż 70% powierzchni działki budowlanej jako biologicznie czynnej;
11) miejsca postojowe należy lokalizować w granicach własnych działki w ilości nie mniejszej niż 1 miejsce postojowe;
12) dojazd do działek należy realizować z drogi publicznej oznaczonej symbolem KD;
13) ustala się dopuszczalny poziom hałasu w środowisku jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną zgodnie z przepisami odrębnymi.

Link do treści uchwały Rady:
https://mpzp.igeomap.pl/doc/wegorzewo/wegorzewo/35.pdf

Informacje dodatkowe
Powierzchnia

1619

Typ działki

letniskowa

Położenie

poza zwartą zabudową wsi

Dojazd

droga asfaltowa i droga gruntowa

Okolica

jezioro, otwarty teren